Contact

Đó là một quan niệm tuyệt vời, và là một đóng góp quan trọng đối với văn học thế giới. Có lẽ ý tưởng xưa về nền “cộng hòa văn chương” có thể nổi lên lần nữa trong thời đại nơi tất cả đều nhận ra tính nhân bản chung của chúng ta và tìm kiếm cho văn học nghệ thuật một nền tảng đúng hơn, vì sự đồng cảm hơn là hệ tư tưởng.

Nhà thơ & học giả Frederick Turner

Contact Details

POETRY JOURNAL IN PRINT • BÁO GIẤY
Print it out yourself
Vietnamese & English Poetry
Publisher: Tan Hinh Thuc Publishing Club • Santa Ana, California, USA
www.thotanhinhthuc.org
Inaugural Edition
Contact: Khe Iem,
Email: journalinprint@gmail.com
Editorial Staff: Điểm Thọ, Khế Iêm, William Noseworthy,
Phạm Kiều Tùng, Trần Vũ Liên Tâm, Richard Sindt

Email: baogiaytanhinhthuc@yahoo.com

About us

BÁO GIẤY “…Thơ Tân hình thức” là một hình thức tối giản của báo giấy, đáp ứng nhu cầu chuyển tải qua các phương tiện truyền thông hiện đại…”

Send us a message!

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

LATEST POSTS

NHẠC - TRANH "THƠ TÂN HÌNH THỨC" __________________________________ Trên nguyên tắc, phổ nhạc một bài thơ phải giữ nguyên, không thể thay đổi câu chữ, vì...

- Advertisement -